Preparando á escola

 

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Preparando á escola

…e xa está próximo setembro

Boas de novo.

Xullo e agosto están a ser meses de actividade interna intensa na escola, xa que estamos a tomar as decisións sobre os cambios e adaptacións que o protocolo de medidas e actuacións publicado pola Consellería de Politica Social dirixe ás escolas infantís 03.

Este protocolo é un documento para orientar as decisións que temos que adoptar nas escolas e que obriga a cambios que son importantes e moi visibles para todas aquelas persoas que coñecen a escola.

Unha parte de estas medidas son visibles e evidentes; espacios e tempos que se adaptan a unha dinámica escolar que procura gardar as medidas de hixiene e seguridade que se deben adoptar. Nestas decisións as familias contan cun papel fundamental onde a colaboración e o compromiso entre todos os membros da comunidade será imprescindible no día a día.

AQUÍ TEDES O DOCUMENTO DA CONSELLERÍA,SOBRE O QUE NÓS ESTAMOS A FACER O NOSO PROPIO PROTOCOLO.

PROTOCOLO-ESCOLAS-INFANTÍS-0-3_GALICIA

As medidas tomadas pola escola están xa practicamente tomadas aínda que falta coñecer e escoitar a opinión e propostas de nais da ANPA TITONGO que nestes días teremos oportunidade de recibir na escola, para ver “in situ” lo que elas poden engadir e modificar.

Se por un lado estamos a valorar moitos aspectos da organización escolar, por outro lado a nivel municipal se  aprobaron tamén durante estes meses documentos decisivos que determinan a vida escolar.

Aprobación dun novo REGULAMENTO DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS, no que tanto dende o APA TITONGO, REPRESENTANTE DE PAIS E NAIS, como dende a DIRECCCIÓN da escola participamos facendo alegacións para contribuir a un documento xusto e actualizado do que neste momento é a  educación infantil 03 anos.

Moitas das nosas alegacións no foron aceptadas lamentablemente pero o que queda destes meses de distancia física é unha complicidade da nosa comunidade educativa en traballar da man por intentalo.

AQUÍ TEDES O NOVO REGULAMENTO.

REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS INFANTÍS INTEGRADAS NA REDE MUNICIPAL REIM CONCELLO DA CORUÑA

AS DATAS DO 17 ao 21 de Agosto, matrícula para o novo curso, as familias que conten con praza ( o 14 de agosto estarán as listaxes definitivas) poden chamar á escola para comunicar a súa decisión e valorar a forma de proceder cos documentos da matrícula.

A forma de envio por correo será a mellor para todos e todas, pero teremos que coñecer outros aspectos de cada familia para optar por outra forma.

Xa sabedes que a presenza na escola terá que con cita previa e mantemos neste mes o horario presencial de 8 a 13h.

O inicio do curso escolar está de momento pendente de concreción polo concello pero a ultima información fala de o 7 de setembro.

Os horarios e servizos contan con adaptacións durante estas primeiras semanas.

Mantemos o horario de apertura de 8 da mañá e do peche da escola pasa a ser ás 16,15h para facilitar que as saídas son como as medidas do protocolo indican.

ENTRADAS- hai medidas tomadas no espazo da entrada  para este momento ( aforo limitado e organización especial do espazo)

 • de 8 a 8,50 libres- chamada porta, tempo de almorzo de 8 a 8,30h.
 • de 9 a 9,30h- entradas
 • de 9,45 a 10,15h- entradas

SAÍDAS

 • 12,30h- obrigatoria para os nenos e nenas que  non participen no xantar da escola
 • 14h
 • 15-15,15h
 • 15,45-16,15h.

O almorzo e xantar, así como os tramos horarios de (8 a 9) e de (15 a 16h) forman parte de servizos complementarios polo contan con tarifas mensuales que serán abonadas ao comezo de cada mes. Non haberá de momento posibilidade de horarios e servizos flexibles ata máis adiante.

O tempo de acollida será organizado dunha forma personalizada con cada familia para valorar e tomar decisións pensando no neno e nena,especialmente no grupo de primeiros meses.

A escola conta con facer un encontro individual breve con cada grupo familiar que comeza na escola,con facilitar información vía telemática de organización escolar ou de poder ser facer reunións-aula con un membro das familias que comezan naescola. Este encontro sería no patio sempre que sexa posible.

Nuns días, despois de compartir con nais da APA titongo el protocolo da escola, este será publicado e faremos un breve video dos cambios adoptados.

Estamos de luns a venres de 8 a 13 h.

Por teléfono 981 201223 ou correo ei.montealto@hotmail.com

 

 

 

 

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en …e xa está próximo setembro

E así foi a festa do 7 xullo.

       A CHEGADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os saúdos e primeiras cancións

E tamén ANDREA e ANA.

 

 

 

 

 

Unha tarde para celebrar que durante este tempo aínda que estábamos distanciados tivemos a oportunidade de manter as relacións e compartir contos, cancions e xogos.

As sensacións e emocións foron as protagonistas da festa.Dende os sons, as miradas, os sorrisos, os sentimientos e o agradecemento foi revivido con bailes e movementos, con agasallos moi escollidos.

A manta de corazóns, recolle os corazón feitos na casa durante este curso e que se prenderon a tea. Sobre  eles moitos mais corazóns incorporados ao longo da festa.

 

 

 

 

COMO AGASALLO  PARA ÁS NENAS E NENOS  QUE XA VAN PARA O COLE ,UNS MANDILÍNS FEITOS NO TALLER TEXTIL DA FUNDACIÓN PADRE RUBINOS,CON TEAS RECICLADAS E QUE ESTÁN RELACIONADOS CON MOITAS COUSAS DA ESCOLA.

A canción de mandilín, mandilón é moi celebrada por todos e todas, e relaciona a música, a tenda de antón, o xogos e leva prendido o corazón verde da escola. Un símbolo que ano tras ano vai con todas as nenas e nenos que marchan da escola.

Unha festa diferentes e  moi emotiva.

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en E así foi a festa do 7 xullo.

Xuntanza 7 de xullo, despedida grupo cacho-cole.

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Xuntanza 7 de xullo, despedida grupo cacho-cole.

PRAZO NOVOS INGRESOS. O prazo de solicitude para novos ingresos comprenderá do 26 de xuño ao 16 de xullo (ambas datas incluídas)

NA ESCOLA INFORMAMOS DESTE PROCESO :

 • Chamando previamente por teléfono 981201223 para fijar unha hora de consulta presencial.
 • Enviando un correo  a dirección ei.montealto@hotmail.com
 • Chamando en horario de  8 :00 a 15:00 h o teléfono 622 645 881. Específico para atender información de solicitudes e proceso de matrículas.

A información que se indica a continuación  é unha copia do texto que figura na web educativa do concello.

https://www.coruna.gal/educacion/gl/rede-de-escolas-infantis

As prazas ofertadas publicaranse o 25 de xuño. O prazo de solicitude para novos ingresos comprenderá do 26 de xuño ao 16 de xullo (ambas datas incluídas)

As solicitudes deberán presentarse en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica “solicitude de praza na escola infantil 2020-2021.”

ACCEDA AQUÍ PARA REALIZAR A SOLICITUDE DE PRAZA DA REDE DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 2020-21 

1-Unha vez feita a cuberta a ficha,  o sistema elabora un documento PDF que conterá unha copia da solicitude e que achegará ao correo electrónico facilitado no momento de ter feito a solicitude.

2-Este documento deberase imprimir, asinar e presentar no rexistro xeral xunto co resto da documentación no prazo de presentación das solicitudes.

A documentación presentarase preferiblemente a través do Rexistro electrónico do concello neste enderezo (https://sede.coruna.gob.es).

Asimesmo, tamén se poderá presentar presencialmente nos rexistros municipais ou por calquer outro medio permitido pola Lei de Procedemento Administrativo.

SOLICITAR CITA PREVIA IMPORTANTE: Debido a las medidas sanitarias adoptadas durante el estado de alarma es necesario solicitar CITA PREVIA

HORARIOS

Verano (15 de junio a 15 de septiembre): lunes a viernes de 08:00 h. a 13:30 h.Semana grande (primera completa después del primer domingo del mes de agosto): lunes a viernes de 08:00 h. a 12:30 h.

 • Registro Auxiliar Centro Sociocultural Ágora 981184200
 • Registro Auxiliar Fórum Metropolitano 981184293
 • Registro General Palacio Municipal 981184200

 

 

 

 

 

CARÁCTER PREFERENTE

Terán carácter preferente, sen que sexan obxecto da baremación sinalada no apartado IV (das Bases reguladoras do proceso de admisión),  as solicitudes de prazas correspondentes a nenos empadronados no Concello de A Coruña cuxas circunstancias sexan as seguintes:

 • As solicitudes correspondentes aos fillos/as do persoal que presta servizos na escola, de conformidade co sinalado no convenio laboral de aplicación. O convenio actual recolle este dereito como mellora social. A empresa xestora deberá asumir, polo tanto, o custe destas prazas de conformidade co artigo 72 do dito convenio (BOP núm. 178 de data 26.07.2019). O importe será descontado a empresa nos abonos mensuais.
 • As solicitudes de nenos e nenas que conten cun irmán/a escolarizado nunha escola da REIM a efectos de matricularse na mesma por primeira vez.
 • As consideradas de urxencia social. Enténdese por prazas de urxencia social aquelas que se atopan nas seguintes situación:
  • Menores tutelados ou en situación de garda por parte da administración autonómica.
  • Fillos e fillas de persoas que se atopen en casa de acollida ou vitimas de violencia de xénero.
  • Menores que se atopen en circunstancias socioeconómicas e familiares que requiran dunha intervención inmediata.

Documentación:

Todas estas situacións enumeradas deberán acreditarse documentalmente para xustificar a súa preferencia.

 • Fillos do persoal que presta servizos na escola:
  •  certificación da empresa que xestiona a escola infantil onde se sinale que o solicitante é persoal da empresa e que ésta asume o custo da praza.
 • Nenos e nenas que se matriculen por primeria vez e conten cun irmán/á na mesma:
  • Certificado da escola e libro de familia ou documento que o substitúa que acredite esta situación.
 • Urxencia social:
  • Informe por parte dos Servicios Sociais.

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais, deberá acreditarse a concurrencia de dichas circunstancias.

En previsión de que as solicitudes non se valoren como preferentes, recoméndase permítannos acceder a comprobar os datos económicos e de padrón, debendo achegar a documentación necesaria para baremar a súa solicitude de novo ingresos con carácter ordinario.

CARÁCTER ORDINARIO

As solicitudes de novo ingreso que non teñan carácter preferente, serán obxecto de baremación de cara a asignación de prazas.

REQUISITOS DE ACCESO PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO INGRESO

 1. Poderán solicitar prazas nas escolas da REIM os proxenitores/as ou tirores/as legais dos menores que teñan ou vaian ter, como mínimo, cumpridos os 3 meses de idade o día 1 de setembro e non teñas cumpridos os 3 anos ao 31 de decembro de ese curso escolar.
 2. Poderase solicitar praza nun máximo de duas escolas por orde de prioridade.
 3. Para a solicitude de novo ingreso, será necesario que os proxenitores ou titores estean empadronados no municipo de A Coruña con anterioridade ao 1 de xanerio do ano en que se solicita a praza.
 4. Nos casos en que os país ou titores do menor residan en distintos municipios, requirese que polo menos o que convive co menor esté empadronado no municipio de A Coruña, residindo de forma efectiva neste término municipal con anterioridade a data de referencia anterior.
 5. Poderase flexibilizar o requisito da idade para aqueles/as menores con NEAE susceptibles de integración. Para iso, presentarase un informe do equipo de orientación específico ou outra entidade pública especializada no que se certifique oficialmente a discapacidade. A dirección da escola solicitada informará sobre si dispón ou non dos recursos estructurais, materiais e humanos adecuados para a atención do/a menor.
Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en PRAZO NOVOS INGRESOS. O prazo de solicitude para novos ingresos comprenderá do 26 de xuño ao 16 de xullo (ambas datas incluídas)

O 7 de xullo, no Parque Carlos Casares cas familias CACHO COLE

 

Publicado en familias | Comentarios desactivados en O 7 de xullo, no Parque Carlos Casares cas familias CACHO COLE

Dentro duns días, véremos de novo.

 

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Dentro duns días, véremos de novo.

Grazas por compartir o día a día dentro e fóra da casa.

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Grazas por compartir o día a día dentro e fóra da casa.

Saúdos que nos acompañan.

   

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Saúdos que nos acompañan.

Os saúdos desta semana, entrando no mes de abril.

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados en Os saúdos desta semana, entrando no mes de abril.